top of page

Group

Public·32 members

Trồng cây mai vàng ở Huế là độc đáo

Cây mai vàng không chỉ là niềm tự hào của bạn mà còn là niềm tự hào của người dân làng Thế Chỉ Tây (xã Diên Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hoa mai nở trong vườn báo hiệu sự đến của mùa xuân.

Quay về quê sau hơn một thập kỷ lang thang, những cây mai cổ mà ông và cha bạn đã trồng trong sân sau ngày xưa đã mọc dày như chân người, trải dài, tỏa hương trong ánh nắng mặt trời.

Cây mai vàng không chỉ là niềm tự hào của bạn mà còn là niềm tự hào của người dân làng Thế Chỉ Tây (xã Diên Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hoa mai nở trong vườn báo hiệu sự đến của mùa xuân.

Không rõ từ bao giờ nhà vườn mai…

4 days ago · joined the group.
Tony Blaze
4 days ago · joined the group along with Robert Green.

Elevate Your Online Entertainment with BongaCams!

Looking to add a spark to your online experience? Look no further than bongacams.com! It's your gateway to a thrilling realm of live webcam entertainment, where you can connect with gorgeous models from across the globe. Explore an extensive range of categories, from sultry solo performances to steamy couples' shows, all designed to cater to your every fantasy. Engage in live chat, tip your favorite performers, and even opt for private sessions for a more intimate encounter. With bongacams, satisfaction is just a click away. Join the excitement today and elevate your online entertainment to new heights!

Dani Leigh
4 days ago · joined the group.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page